micha1520 (micha1520) wrote in peremogi,
micha1520
micha1520
peremogi

Это дно, друзья... Нет, это - днищеЪ...

Оригинал взят у micha1520 в Это дно, друзья... Нет, это - днищеЪ...
Андрэй Кім: Мару перакласцi фiльм «Уладар пярсцёнкаў» на беларускую мову

Мечтаю перевести Властелин Колец на белорусский.


У «Маскве» гавораць па-беларуску, год 2017. Гэта не мары Альгерда і не пачатак альтэрнатыўнай версіі рамана Віктара Марціновіча. Гэта праект «Беларускія ўікэнды» ад кампаніі «Кінаконг», якая агучвае фільмы на беларускую мову. Мы сустрэліся з заснавальнікам праекта Андрэем Кімам і абмеркавалі, чаму міліцыянтам варта раўняцца на Бэтмэна, як праводзіць беларусізацыю праз кіно і чаму беларусы – падлеткавыя пракрастынатары

В «Москве» говорят по-белорусски, год 2017. Это не мечты Ольгерда и начало альтернативной версии романа Виктора Мартиновича. Это проект «Белорусские уикенды» от компании «Кинаконг», которая озвучивает фильмы на белорусский язык. Мы встретились с основателем проекта Андреем Кимом и обсудили, почему милиционерам стоит равняться на Бэтмена, как проводить белорусизацию через кино и почему белорусы – подростковые пракрастынатары– Андрэй, ты публічны чалавек ужо шмат гадоў. СМІ называюць цябе грамадскім актывістам, былым палітвязнем, а ў апошнія гады ўсё больш заснавальнікам і кіраўніком праекта «Кінаконг». Ці досыць гэтых вызначэнняў, каб сказаць, хто такі Андрэй Кім?

– Заўсёды хочацца, каб іншыя бачылі цябе так, як ты бачыш сябе сам. А калі гэта не супадае, пачынаеш раздражняцца. Так, я былы палітвязень, але я ў жыцці ніводнага дня не займаўся палітыкай. На жаль, да мяне прычапіўся гэты ярлык. Асабліва здзіўлялі сітуацыі, калі раней журналісты звярталіся да мяне як да эксперта ў геапалітыцы і эканоміцы. Так, я заўсёды маю вызначаную пазіцыю, як грамадскую, так і палітычную. Але ж да турмы я працаваў у кіно, а пасля таксама працягнуў займацца рэчамі, далёкімі ад палітыкі. Пазней, калі я заснаваў баі падушкамі, мяне доўгі час называлі арганізатарам баёў падушкамі. А пасля мяне сталі зваць проста мянчук Андрэй Кім.

– Андрей, ты публичный человек уже много лет. СМИ называют тебя общественным активистом, бывшим политзаключенным, а в последние годы все более основателем и руководителем проекта «Кинаконг». Или достаточно этих определений, чтобы сказать, кто такой Андрей Ким? – Всегда хочется, чтобы другие видели тебя так, как ты видишь себя сам. А если это не совпадает, начинаешь раздражаться. Да, я бывший политзаключенный, но я в жизни ни одного дня не занимался политикой. К сожалению, ко мне прицепился этот ярлык. Особенно удивляли ситуации, когда ранее журналисты обращались ко мне как к эксперту в геополитике и экономике. Да, я всегда имею определенную позицию, как общественную, так и политическую. Но ведь до тюрьмы я работал в кино, а после также продолжил заниматься вещами, далекими от политики. Позже, когда я основал бои подушками, меня долгое время называли организатором боев подушками. А после меня стали называть просто минчанин Андрей Ким.

– У 2007-м, калі цябе затрымалі ў другі раз, перад адпраўкай на Акрэсціна ты адмовіўся здымаць крыж, тады цябе павалілі на зямлю, закавалі ў кайданкі і сілай яго сарвалі. Why?

– Кінематаграфічна, так? (Усміхаецца) Таму што так можна. Яны ідуць па шляху найменшага супраціву. Улада заўжды разбэшчвае. Давай я патлумачу на прыкладзе коміксаў. У чым найвялікшая сіла любога сапраўднага супергероя? Не ў яго суперсіле, а ў адсутнасці таго, што ўласціва любому з нас: карумпаванасці чалавечага сэрца. Мой любімы супергерой – Бэтмэн. У яго няма ніякіх суперсілаў, акрамя таго што ён не карумпуецца. Ён, маючы мільярды долараў і абсалютную ўладу над горадам, не становіцца горш, як стаў бы любы іншы чалавек. Нерэальна не тое, што Супермэн лётае, а Чалавек-Павук пускае павуцінне, а тое, што яны ў рэшце рэшт не робяцца тыранамі, дыктатарамі. Міліцыя мусіць быць нашымі супергероямі, але над імі няма добрага кантролю. Ён патрэбны не таму, што яны кепскія людзі, а таму, што ў іх ёсць улада.

– В 2007-м, когда тебе задержали во второй раз, перед отправкой на Окрестина ты отказался снимать крест, тогда тебя повалили на землю, заковали в наручники и силой его сорвали. Why? – Кінематаграфічна, так? (Улыбается) Потому что так можно. Они идут по пути наименьшего сопротивления. Власть всегда развращает. Давай я поясню на примере комиксов. В чем величайшая сила любого настоящего супергероя? Не в его суперсіле, а в отсутствии того, что свойственно любому из нас: коррумпированности человеческого сердца. Мой любимый супергерой – Бэтмен. У него нет никаких суперсілаў, кроме того что он не карумпуецца. Он, имея миллиарды долларов и абсолютную власть над городом, не становится хуже, как стал бы любой другой человек. Нереально не то, что Супермен летает, а Человек-Паук пускает паутину, а то, что они в конце концов не делаются тиранами, диктаторами. Милиция должна быть с нашими супергероями, но над ними нет хорошего контроля. Он нужен не потому, что они плохие люди, а потому, что у них есть власть.


– «Кінаконг» – унікальны для Беларусі праект, які займаецца прафесійнай агучкай фільмаў на беларускую мову. Чаму ты вырашыў яго стварыць?

– Некалькі гадоў таму я ішоў каля аднаго з менскіх кінатэатраў і падумаў: «Чаму за 20 год незалежнасці краіны амаль усе фільмы, якія паказваюць, агучаны па-руску? І чаму большасць з іх такі шлак?» Пры гэтым я ведаў, што ёсць шмат крутых, нават геніяльных фільмаў, якія ў пракаце ніколі не ішлі. Вось мы і пачалі агучваць іх, а праз некаторы час зладзілі фармат «Беларускіх уікэндаў». Зараз гэта выглядае як тры паказы ў кінатэатры «Масква», прымеркаваныя да нейкай падзеі. Апошнім быў мультфільм «Маленькі прынц», які мы прэзентавалі да дня народзінаў Антуана дэ Сэнт-Экзюперы. З ім жа мы ўпершыню распачалі паказы ў рэгіёнах. «Уікэнды» сабралі поўныя залі ў Горадні, Магілёве і Гомелі.

Каманда ў нас невялікая, каля дваццаці чалавек. Мая жонка – дырэктар па перакладах. Я акрамя агучкі раней рабіў амаль што ўсё.


– «Кинаконг» – уникальный для Беларуси проект, который занимается профессиональной озвучкой фильмов на белорусский язык. Почему ты решил его создать? – Несколько лет назад я шел возле одного из минских кинотеатров и подумал: «Почему за 20 лет независимости страны почти все фильмы, которые показывают, озвучен по-русски? И почему большинство из них такой шлак?» При этом я знал, что есть много крутых, даже гениальных фильмов, которые в прокате никогда не шли. Вот мы и начали озвучивать их, а через некоторое время устроили формат «Белорусских уикендов». Сейчас это выглядит как три показы в кинотеатре «Москва», приуроченные к какой-то события. Последним был мультфильм «Маленький принц», который мы презентовали до дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери. С ним же мы впервые предприняли показы в регионах. «Уикенды» собрали полные залы в Гродно, Могилеве и Гомеле. Команда у нас небольшая, около двадцати человек. Моя жена – директор по переводам. Я кроме озвучки раньше делал почти что все.


Продолжить наслаждение беламовой и дочитать до конца можно здесь:
https://34mag.net/post/inteview-andrej-kim

Tags: бульбоперамога, мовоперемога, о май даун!
Subscribe

promo peremogi февраль 24, 2018 18:19 35
Buy for 400 tokens
Немного лирики в комментарии Анонимуса к посту " Не прошло и четыре года...". Как дополнение к посту " РФ - не Россия, потому что Россия должна". == Ах, Россия забыла про вас. Ну какое огорчение просто. Плохая какая Россия. Она большая, сильная, здоровая, во какая, и…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 21 comments