iryale (iryale) wrote in peremogi,
iryale
iryale
peremogi

Козацькі традиції: Грабуй награбоване та хоч під ширмою шенгену!

И все же шо бы там ни говорили москали (на то и москали, шо з йих взять) Внаукраине пройзошла натуральна Рэволюция. Ведь Рэволюция довжна уметь расхищать соби захищать!

Так вот, о за..., о рас... в общем, о защите Завоеваний.

Пока одни херои радостно мриють,Что будет с Украиной через 20 лет, если она начнет делать технологическую революцию, возбужденно розмишляя, "что будет с Украиной, если мы начнем участвовать в мировой третьей промышленной революции, которая разворачивается в цивилизованном мире". Шо буде, колись "В 2025 году впервые стартап, созданный украинскими предпринимателями в технологической сфере, превысил 5 млрд. долл. по капитализации, а в 2027 году превысил и 10 млрд. долл. По общему количеству технологических стартапов, представленных на NASDAQ, Украина обошла Италию и Австралию к 2030 году." И Что нужно изменить, чтобы украинцы захотели проводить технологические реформы, ведь усе в Свиту зависит тильки от воли Протоукров, а расплата недайбогщо усе же буде, другие (херои) роблють усе, чтобы киньца у Революции Гниднисти ни було николи:
«Грабуй награбоване» під ширмою шенгену
[Achtung: der Mova]На минулому тижні одним «безвізовим пакетом» Верховна Рада України проголосувала за законопроекти № 2540а, 2541а та 2542а.

Всі ці законопроекти, зі слів Гройсмана-Яценюка, мали на меті виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Насправді вони, як завжди брехали, адже до плану лібералізації належав лише останній. Перші два, хоч і мали благородну мету захисту прав потерпілих в кримінальному провадженні, насправді нівелюють саме розуміння приватної власності та створюють дуже великі ризики для зловживання посадовими особами органів досудового розслідування.

Отже у законопроекті р.№ 2540а про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні пропонується внести зміни до статті 170 КПК, згідно з якими арешт майна є тимчасовим позбавленням "права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно пов’язане із кримінальним правопорушенням …". На відміну від запропонованої, в чинній редакції вказаної статті КПК, заборона поширюється в основному на відчуження певного майна, і лише в якості альтернативи чинний КПК передбачає можливість забороняти особі, на майно якої накладено арешт або іншій особі, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися та використовувати його (частина перша статті 170 КПК).

Пропозиція законопроекту, яка передбачає право арештовувати майно, яким володіє, користується або розпоряджається будь-яка фізична або юридична особа, "якщо існують достатні підстави вважати, що воно пов’язане із кримінальним правопорушенням або особою, яка підозрюється, обвинувачується у його вчиненні, чи юридичною особою, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру", призведе до порушення прав осіб, які володіють, користуються або розпоряджаються певним майном, адже їх позбавлять цього права навіть тоді, коли не буде нагальної потреби обмежувати їх права саме в такому обсязі.

Як вже зазначалося, у законопроекті (частина перша статті 170) пропонується дозволити арешт майна, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно пов’язане із кримінальним правопорушенням або особою, яка підозрюється, обвинувачується у його вчиненні, чи юридичною особою, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру. Причому саме поняття "достатні підстави" є досить оціночним, що, в українських реаліях, обов’язково, призведе до порушень прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до частини сьомої статті 170 КПК (в редакції законопроекту) арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, майнові, корпоративні та інші права, інші активи, які знаходяться у володінні, користуванні чи розпорядженні особи. Тобто, у проекті фактично пропонується розширити перелік майна, на яке може бути накладено арешт, зробивши його відкритим, що також призведе до порушення прав осіб, майно яких може бути арештовано.

Надмірне розширення кола суб’єктів, майно яких може бути арештоване, а також переліку об’єктів, що можуть підлягати арешту, відсутності чітких критеріїв, яким повинні відповідати відомості, що можуть свідчити про наявність майна, яке належить арештувати, у володінні, користуванні чи розпорядженні особи, може призвести до випадків, коли слідчі (прокурори) будуть вирішувати вказані питання на власний розсуд, і є дуже велика вірогідність, того що слідчі будуть цим правом зловживати.

ПРИКЛАД: Є підозра, що я великий завод платить трошки не всі податки. Ціна дискусії: 5000грн. Прокурор порушує кримінальне розслідування, і накладає арешт на все майно, активи, пасиви, цінні папери, що несе за собою повний параліч виробництва, адже завод не може не те що продати свої виробничі лінії та техніку, він не може ними просто користуватись!!

У законопроекті про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні р.№2541а пропонується виключити із санкцій статей Особливої частини КК України (статті 176, 177, 201, 203-1, та ін.) положення про конфіскацію предметів, знарядь, засобів вчинення відповідних злочинів, замінивши такий вид конфіскації на "спеціальну конфіскацію", що призведе до того, що з одного боку спеціальну конфіскацію можна буде застосовувати за вчинення будь-якого злочину, у тому числі невеликої чи середньої тяжкості, що приведе до надмірної репресивності кримінального закону.

Ну і найцікавіше, згідно статті 354 ЦК (в редакції проекту) конфіскація майна та спеціальна конфіскація можуть бути застосовані й у цивільному процесі без обвинувального вироку суду. Відповідно іде порушення статті 64 Конституції України, де чітко вказано, що конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. На практиці це призведе до, того, що лише на підставі лише ухвали суду, без доведення вини фізичну та/або юридичну особу можуть позбавити всього майна. Виходячи з рівня незаангажованості рівня наших сидів та порядності слідчих та сторін у процесі, вищезазначені зміни можуть призвести до активізації не правового переророзподілу майна в Україні.

Якщо ж подивитись на ці законопроекти р.№2540а та 2541а в розрізі кланових воєн фінансових груп, то влада створює ідеальний механізм для знищення економічного потенціалу будь-яких політичних супротивників. Адже дозволяється лише однією ухвалою, паралізувати будь-який виробничий комплекс, а другою без доведення вини просто продати такі активи за півціни. Звичайна, але дуже ефективна двоходовочка.
Николай Мельник
Политический эксперт аналитической группы "Левиафан"
На прошлой неделе одним «безвизовым пакетом» Верховная Рада Украины проголосовала за законопроекты № 2540, 2541 и 2542.

Все эти законопроекты, по словам Гройсмана-Яценюка, имели целью выполнения Украиной плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины. На самом деле они, как всегда врали, ведь в план либерализации принадлежал только последний. Первые два, хотя и имели благородную цель защиты прав потерпевших в уголовном производстве, на самом деле нивелируют само понимание частной собственности и создают очень большие риски для злоупотребления должностными лицами органов предварительного расследования.

Так что в законопроекте г. № 2540 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов наложения ареста на имущество с целью устранения коррупционных рисков при его применении предлагается внести изменения в статью 170 УПК, согласно которым арест имущества является временным лишением "права на отчуждение распоряжение и / или пользования имуществом, в отношении которого существуют достаточные основания полагать, что оно связано с уголовным правонарушением ... ". В отличие от предложенной, в действующей редакции указанной статьи УПК, запрет распространяется в основном на отчуждение определенного имущества, и лишь в качестве альтернативы действующий УПК предусматривает возможность запрещать лицу, на имущество которой наложен арест или другому лицу, во владении которого находится имущество, распоряжаться и использовать его (часть первая статьи 170 УПК).

Предложение законопроекта, которая предусматривает право арестовывать имущество, которым владеет, пользуется или распоряжается любое физическое или юридическое лицо, "если существуют достаточные основания полагать, что оно связано с уголовным правонарушением или лицом, которое подозревается, обвиняется в его совершении, юридическим лицом, к которому может быть применено меры уголовно-правового характера ", приведет к нарушению прав лиц, которые владеют, пользуются или распоряжаются определенным имуществом, ведь их лишат этого права даже тогда, когда не будет необходимости ограничивать их права именно в таком объеме.

Как уже отмечалось, в законопроекте (часть первая статьи 170) предлагается разрешить арест имущества, в отношении которого существуют достаточные основания полагать, что оно связано с уголовным правонарушением или лицом, которое подозревается, обвиняется в его совершении, или юридическим лицом, к которому может быть применены меры уголовно-правового характера. Причем само понятие "достаточные основания" достаточно оценочным, что в украинских реалиях, обязательно приведет к нарушениям прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Согласно части седьмой статьи 170 УПК (в редакции законопроекта) арест может быть наложен на движимое или недвижимое имущество, деньги в любой валюте наличными или в безналичном виде, ценные бумаги, имущественные, корпоративные и другие права, другие активы, которые находятся в владении, пользовании или распоряжении лица. То есть, в проекте фактически предлагается расширить перечень имущества, на которое может быть наложен арест, сделав его открытым, что также приведет к нарушению прав лиц, имущество которых может быть арестовано.

Чрезмерное расширение круга субъектов, имущество которых может быть арестовано, а также перечень объектов, которые могут подлежать аресту, отсутствия четких критериев, которым должны соответствовать сведения, которые могут свидетельствовать о наличии имущества, которое принадлежит арестовать, во владении, пользовании или распоряжении лица, может привести к случаям, когда следователи (прокуроры) будут решать указанные вопросы по своему усмотрению, и есть очень большая вероятность, того что следователи будут этим правом злоупотреблять.

ПРИМЕР: Есть подозрение, что я большой завод платит немножко не все налоги. Цена дискуссии: 5000грн. Прокурор возбуждает уголовное расследование, и накладывает арест на все имущество, активы, пассивы, ценные бумаги, влекущее за собой полный паралич производства, ведь завод не может не то что продать свои производственные линии и технику, он не может ими просто пользоваться !!

В законопроекте о внесении изменений в Уголовный и Гражданский кодексы Украины относительно совершенствования института специальной конфискации с целью устранения коррупционных рисков при ее применении р.№2541а предлагается исключить из санкций статей Особенной части УК Украины (статьи 176, 177, 201, 203-1, и др.) положение о конфискации предметов, орудий, средств совершения соответствующих преступлений, заменив такой вид конфискации на "специальную конфискацию", что приведет к тому, что с одной стороны специальной конфискации можно будет применять за совершение какого-либо преступления, в том числе небольшой или средней тяжести, что приведет к чрезмерной репрессивности уголовного закона.

Ну и самое интересное, согласно статьи 354 ГК (в редакции проекта) конфискация имущества и специальная конфискация могут быть применены и в гражданском процессе без обвинительного приговора суда. Согласно идет нарушение статьи 64 Конституции Украины, где четко указано, что конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом. На практике это приведет к тому, что только на основании только постановления суда, без доказательства вины физическую и / или юридическое лицо могут лишить всего имущества. Исходя из уровня незаангажированности уровня наших судов и порядочности следователей и сторон в процессе, вышеупомянутые изменения могут привести к активизации не правового перераспределения имущества в Украине.

Если же посмотреть на эти законопроекты р.№2540а и 2541 в разрезе клановых войн финансовых групп, то власть создает идеальный механизм для уничтожения экономического потенциала любых политических противников. Ведь разрешается только одним постановлением, парализовать любой производственный комплекс, и во-вторых без доказательства вины просто продать такие активы за полцены. Конечно, очень эффективная двоходовочка.
Перевод гугль

Ось гарно працюють Сеня з братками! Ось за це скакав байдан! Хай жие сильнобохата правова Урркаина!
Сало уронили! Куриное сало!
Tags: мыздобулы, страна 404, теория перемог
Subscribe

promo peremogi август 19, 13:54 87
Buy for 400 tokens
На смерть Союза. Ну вот скажите, жалко или не жалко теперь, 30 лет спустя, что ГКЧП не смог спасти страну? А смог бы? А вот вы лично — 30 лет спустя — поменяли бы сторону баррикад, зная теперь, что дальше было? Страна была больна — не скажу, что смертельно, но элиты национальных окраин, все…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 4 comments